Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING Number 12

Wij van Number 12 zijn wettelijk verplicht duidelijkheid te verschaffen over de verwerking en opslag van de persoonsgegevens die wij in het kader van onze bedrijfsvoering gebruiken en opslaan. In onderstaande tekst kun je lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan en hoe je invloed uit kunt oefenen op de opslag en verwerking van jouw gegevens.

Number 12, gevestigd aan de Paramaribostraat 94C 3531KT te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.number12voetbal.nl
Adres: Paramaribostraat 94C. 3531KT, Utrecht
Telefonisch bereikbaar op: +31612689647
Emailadres: info@number12voetbal.nl 

Welke persoongegevens verwerken wij

Number 12 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten en/of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via een (contact)formulier van onze website en/of via direct telefonisch- of mailcontact.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@number12voetbal.nl, dan verwijderen wij de contactinformatie.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en op welke grondslag

Number 12 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om producten en diensten bij je af te leveren
– Number 12 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Number 12 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens worden minimaal twee jaar bewaard. Mocht er langer dan twee jaar geen gebruik zijn gemaakt van de persoonsgegevens dan worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens door Number 12 met derden

Number 12 verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Number 12 en cookies

Number 12 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Wat als je persoonsgegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Number 12 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@number12voetbal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Number 12 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligd Number 12 jouw gegevens

Number 12 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@number12voetbal.nl.

Vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking of opslag van persoonsgegevens?

Heb je vragen met betrekking tot de verwerking en/of opslag van persoonsgegevens dan kan je altijd contact opnemen met diegene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking- en opslag.
In het geval van Number 12 is dat M. Kostelijk. Hij is bereikbaar via info@number12voetbal.nl.

Scout mee en Win!

Win een Mystery EK shirt of een Number 12 seizoenkaart