Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Number 12 gevestigd te Utrecht, te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2       In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.

1.3       Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4       Het aanschaffen van een product of dienst van Number 12 houdt tevens in dat de algemene voorwaarden volledig aanvaard zijn. De algemene voorwaarden zijn voorafgaand aan het aanschaffen van een product of dienst beschikbaar op de website, waar op elke pagina naar wordt verwezen.

Artikel 2: Bestellingen

2.1       Het bestellen van producten of diensten van Number 12 vindt plaats door het elektronisch invullen en verzenden van het contactformulier of via de webshop op de website door de klant van het product of dienst. Hiermee ontstaat een bindende overeenkomst tussen de klant en Number 12. Naast het aanmelden via de website, kan aanmelding ook mondeling, per e-mail, per post of op andere wijze plaatsvinden.

Artikel 3: Kosten

3.1       Voor aanmelding voor de producten of diensten van Number 12 gelden de prijzen zoals die op het moment van aanmelding zijn vermeld op de website, tenzij anders overeengekomen met Number 12.

3.2       De kosten van producten of diensten zijn inclusief BTW.

3.3       Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de levering van het product of de dienst, stuurt Number 12 een factuur met betrekking tot het product of de dienst, tenzij de klant zich na die factuurdatum heeft aangemeld. In dat laatste geval ontvangt de afnemer van het product of dienst direct na de aanmelding een factuur met betrekking tot het product of de dienst.

3.4       Betaling van genoemde factuur dient door Number 12 te zijn ontvangen binnen 7 dagen na de factuurdatum en te allen tijde voorafgaand aan de levering van het product of de dienst. Dit laatste kan ertoe leiden dat Number 12 gerechtigd is om een kortere betalingstermijn te hanteren dan 7 dagen.

3.5       Indien de klant het factuurbedrag niet tijdig heeft betaald, is de afnemer van het product of dienst van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling benodigd is.

3.6       Kosten die voortvloeien uit het niet tijdig betalen van de openstaande factuur komen voor rekening van de klant en kunnen op de klant worden verhaald. Hieronder vallen onder meer maar niet uitsluitend alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso of rechtsbijstand.

3.7       In het geval het factuurbedrag niet volledig en/of niet tijdig is voldaan, heeft de klant geen recht op levering van het product of de dienst, zonder dat dit de klant ontslaat van de verplichting om de kosten van het product of de dienst en eventuele bijkomende kosten alsnog te voldoen.

Artikel 4a: Annulering door Number 12

4a.1      Number 12 heeft het recht om de levering van een product of dienst te annuleren, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in de volgende gevallen: ziekte, ongeschikte weersomstandigheden of andere omstandigheden.

4a.2      In het geval er reeds betaling heeft plaatsgevonden, zal dit bedrag worden terugbetaald.

Artikel 4b: Annulering door de klant

4b.1     Annulering door de klant leidt alleen bij schriftelijke instemming door Number 12 tot vermindering dan wel vervallen van de betalingsverplichting.

4b.2     Na aanschaf van producten of diensten van Number 12 vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1       Number 12 is niet aansprakelijk voor enige schade – van welke aard dan ook – die veroorzaakt is of verband houdt met de levering van het product of de dienst, of de annulering daarvan.

5.2       In het geval Number 12 ondanks het bepaalde in lid 5.1 op enig moment toch aansprakelijk is voor schade dan is deze schade beperkt tot het bedrag dat de volgens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Number 12 wordt uitgekeerd. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

6.1       Op de rechtsbetrekking tussen de klant en Number 12 is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter geldt als de bevoegde rechter.

Scout mee en Win!

Win een Mystery EK shirt of een Number 12 seizoenkaart